custitem_bookseries: Beaver-Chunkies, Language: Spanish-SLASH-English-Bilingual